Datblygiad cerddorol y plentyn: nodyn atgoffa rhieni – ydych chi'n gwneud popeth yn iawn?
4

Datblygiad cerddorol y plentyn: nodyn atgoffa rhieni – ydych chi'n gwneud popeth yn iawn?

Datblygiad cerddorol y plentyn: nodyn atgoffa rhieni – ydych chi'n gwneud popeth yn iawn?Mewn llawer o faterion bywyd, mae pobl yn tueddu i gymryd safbwyntiau sy'n gwbl groes i'w gilydd. Yn yr un modd, mae anghytundebau ynglŷn â datblygiad cerddorol plant. Mae rhai yn dadlau bod yn rhaid i bob plentyn allu chwarae offeryn cerdd ac astudio cerddoriaeth. Mae eraill, i'r gwrthwyneb, yn dweud bod cerddoriaeth yn rhywbeth gwamal ac nid oes angen tynnu sylw at sut i ddatblygu'ch plentyn yn gerddorol yn iawn.

Mae pob rhiant yn penderfynu drosto'i hun beth sydd orau i'w blentyn, ond mae wedi'i brofi'n wyddonol bod pobl sydd wedi'u datblygu'n gytûn yn addasu'n well mewn bywyd. Felly, nid oes angen paratoi pob plentyn i fod yn gerddor gwych, ond yn syml iawn mae angen defnyddio cerddoriaeth i gysoni personoliaeth. Mae cerddoriaeth yn hybu twf yr ymennydd trwy actifadu meysydd o resymeg a greddf, lleferydd a meddwl cysylltiadol.

Mae gwersi cerddoriaeth yn ffordd o hunan-ddarganfod. A bydd person sydd wedi llwyddo i adnabod ei hun yn gallu chwarae rôl “ffidil gyntaf” mewn unrhyw dîm.

Mae angen i rieni gofalgar feddwl am sut i gyflawni datblygiad cerddorol plentyn yn iawn, ar ba oedran y mae'n well ei gychwyn, pa fodd a dulliau i'w defnyddio ar gyfer hyn.

Chwalu mythau

Myth 1 . Mae rhieni'n aml yn credu, gan nad oes gan blentyn unrhyw glyw, bod hynny'n golygu y dylent roi'r gorau i gerddoriaeth.

Profwyd yn wyddonol nad yw clust gerddorol yn nodwedd gynhenid, ond yn un caffaeledig, hyfforddedig (gydag eithriadau prin). Y peth pwysicaf yw awydd y plentyn i astudio cerddoriaeth.

Myth 2 . Dylai datblygiad cerddorol y babi gynnwys mynychu cyngherddau o gerddoriaeth glasurol, symffonig neu hyd yn oed jazz.

Ar yr un pryd, mae'n cael ei anwybyddu'n llwyr bod ei sylw yn dal i fod yn fyrhoedlog iawn. Mae emosiynau cryf a synau uchel yn fwy tebygol o niweidio seice'r babi, ac mae aros mewn sefyllfa llonydd am amser hir yn niweidiol ac yn syml yn annioddefol.

Myth 3 . Dylai datblygiad cerddorol ddechrau yn 5-7 oed.

Gall un yn hawdd anghytuno â hyn. Mae plentyn yn gallu clywed cerddoriaeth a'i ganfod yn gadarnhaol hyd yn oed yn y groth. O'r eiliad hon mae datblygiad cerddorol goddefol y plentyn yn dechrau.

Dulliau o ddatblygiad cerddorol cynnar

Os yw rhieni wedi gosod nod iddynt eu hunain o fagu plentyn sydd wedi datblygu'n gerddorol, gallant ddefnyddio dulliau o ddatblygiad cerddorol cynnar a hyd yn oed mewngroth:

 • “Gwybod y nodiadau cyn cerdded” Tyuleneva PV
 • “Cerddoriaeth gyda Mam” gan Sergei ac Ekaterina Zheleznov.
 • “Mabol” Lazarev M.
 • dull Suzuki, ac ati.

Gan fod plentyn yn treulio'r rhan fwyaf o'i amser mewn teulu sy'n dylanwadu arno bob eiliad ac yn siapio ei chwaeth, mae datblygiad cerddorol yn dechrau yma. Nid yw diwylliant cerddorol a dewisiadau cerddorol gwahanol deuluoedd yr un peth, ond ar yr un pryd, ar gyfer datblygiad llawn, mae angen cyfuniad o wahanol fathau o weithgareddau cerddorol:

 • canfyddiad;
 • gweithgaredd cerddorol a ffigurol;
 • perfformiad;
 • creu.

Mae cerddoriaeth fel lleferydd

Mae'n bwysig deall bod dysgu eich iaith frodorol a cherddoriaeth yn union yr un fath. Mae plant yn dysgu eu hiaith frodorol yn hawdd ac yn naturiol gan ddefnyddio tair ffordd yn unig:

 1. Gwrando
 2. Dynwared
 3. Ailadrodd

Defnyddir yr un egwyddor wrth ddysgu cerddoriaeth. Mae datblygiad cerddorol plentyn yn digwydd nid yn unig yn ystod dosbarthiadau a drefnir yn arbennig, ond hefyd wrth wrando ar gerddoriaeth wrth luniadu, gemau tawel, canu, perfformio symudiadau dawns rhythmig, ac ati.

Rydym yn datblygu – cam wrth gam:

 1. Datblygwch ddiddordeb mewn cerddoriaeth (creu cornel gerddoriaeth, prynu offerynnau cerdd sylfaenol neu greu offerynnau â'ch dwylo eich hun, dod o hyd i recordiadau).
 2. Amgylchynwch eich plentyn gyda cherddoriaeth bob dydd, ac nid yn achlysurol. Mae angen canu i'r babi, gadewch iddo wrando ar weithiau cerddorol - campweithiau unigol o'r clasuron mewn trefniannau plant, cerddoriaeth werin, caneuon plant.
 3. Wrth weithio gyda'r babi, defnyddiwch ratlau ewffonaidd amrywiol, a gyda phlant hŷn, chwaraewch offerynnau rhythmig a cherddorol sylfaenol: tambwrîn, drwm, seiloffon, pibell, ac ati.
 4. Dysgwch i deimlo alaw a rhythm.
 5. Datblygwch glust ar gyfer cerddoriaeth a meddwl cysylltiadol (er enghraifft, lleisiwch yn uchel, dangoswch neu frasluniwch mewn albwm y delweddau y mae cerddoriaeth benodol yn eu hysgogi, ceisiwch goslefu'r alaw yn gywir).
 6. Diddorol yw canu hwiangerddi, caneuon, hwiangerddi i blentyn a chanu carioci gyda phlant hŷn.
 7. Mynychu perfformiadau cerddorol plant, cyngherddau, a threfnu eich perfformiadau eich hun.
 8. Ysgogi dychymyg creadigol a mynegiant artistig y plentyn.

Argymhellion

 • Ystyriwch oedran a nodweddion unigol y plentyn. Ni ddylai hyd gwersi gyda phlant fod yn fwy na 15 munud.
 • Peidiwch â gorlwytho na gorfodi, gan achosi gwrthod y gerddoriaeth.
 • Arwain trwy esiampl a chymryd rhan mewn creu cerddoriaeth ar y cyd.
 • Defnyddio cyfuniad o ddulliau addysgu gweledol, llafar ac ymarferol.
 • Dewiswch y repertoire cerddorol cywir yn dibynnu ar oedran, lles y plentyn ac amser y digwyddiad.
 • Peidiwch â symud cyfrifoldeb am ddatblygiad cerddorol y plentyn i feithrinfa ac ysgol. Bydd gweithgareddau ar y cyd rhieni ac athrawon yn cynyddu lefel datblygiad y plentyn yn sylweddol.

Ysgol gerddoriaeth: mynd i mewn, mynychu, gadael?

Gall diddordeb brwd mewn cerddoriaeth a lefel uchel o ystyrlonrwydd mewn oedran cyn-ysgol hŷn fod yn rheswm i barhau â datblygiad cerddorol y tu allan i'r teulu - mewn ysgol gerdd.

Tasg y rhieni yw helpu eu plentyn i basio'r arholiad mynediad, ei baratoi ar gyfer mynediad i ysgol gerdd, a'i gefnogi. Ychydig sydd ei angen ar hyn:

 • dysgu cân gydag alaw syml a geiriau y mae'r plentyn yn eu deall yn dda;
 • dysgu i glywed ac ailadrodd y rhythm.

Ond yn aml, ar ôl pasio'r arholiad a mynd i'r ysgol yn eiddgar, ar ôl ychydig o flynyddoedd nid yw plant eisiau astudio cerddoriaeth mwyach. Sut i gadw'r awydd hwn yn fyw:

 • Dewiswch yr offeryn cerdd cywir a fydd yn cyfateb nid yn unig i ddymuniadau'r rhiant, ond hefyd yn ystyried buddiannau'r plentyn a'i nodweddion ffisiolegol.
 • Ni ddylai gwersi cerddoriaeth amharu ar ddiddordebau eraill y plentyn.
 • Rhaid i rieni ddangos eu diddordeb, eu cefnogi a'u hannog yn gyson.

Wedi gosod nod a dechrau’r camau cyntaf yn natblygiad cerddorol plentyn, dylai pob rhiant gofio geiriau’r athro a’r pianydd enwog GG Neuhaus. y bydd hyd yn oed yr athrawon gorau yn ddi-rym i ddysgu cerddoriaeth i blentyn os yw'r rhieni eu hunain yn ddifater yn ei chylch. A dim ond nhw sydd â'r pŵer i “heintio” y plentyn â chariad at gerddoriaeth, trefnu'r gwersi cyntaf yn gywir, datblygu'r angen i astudio mewn ysgol gerdd a chynnal y diddordeb hwn tan y diwedd.

/ cryf

Gadael ymateb