Sut i Diwnio

Cyn dechrau'r cyngerdd, mae cerddorion y gerddorfa symffoni yn tiwnio eu hofferynnau i un nodyn a chwaraeir gan yr oböydd. Drwy wneud hyn, gall cerddorion fod yn hyderus y gellir cyflawni harmoni. Fodd bynnag, pan fydd offeryn fel piano allan o diwn, mae angen trefn fwy cymhleth. Rhaid i diwnwyr profiadol dynhau neu lacio pob llinyn bysellfwrdd fel bod ei draw yn union gyfartal â thraw y fforch diwnio cyfatebol. Fork Mae'n offeryn sydd wedi'i grefftio'n ofalus sy'n allyrru sain traw penodol yn ystod dirgryniad. Er enghraifft, mae fforch tiwnio sy'n dirgrynu ar amledd o 262 hertz (unedau amledd) yn gwneud sain “i” yr wythfed gyntaf, tra bod fforc tiwnio ag amledd o 440 hertz yn gwneud sain “la” o'r un wythfed, ac a fforc tiwnio gydag amledd o 524 hertz eto'n swnio “cyn”, ond eisoes wythfed yn uwch. Sylwch fod amleddau fesul wythfed i fyny neu i lawr yn lluosrifau. Mae nodyn uwch yn cyfateb i amledd osgiliad sydd union ddwywaith amlder nodyn tebyg, ond is. Gall tiwniwr proffesiynol ddweud wrthych pan fydd traw piano mawreddog yn cyfateb yn union i draw fforc diwnio.Os yw'r tonau hyn yn wahanol, mae eu tonnau sain yn rhyngweithio yn y fath fodd fel bod sŵn curiadol yn cael ei gynhyrchu, a elwir yn guriad. Pan fydd y sŵn hwn yn diflannu, mae'r allwedd yn cael ei diwnio.

 • Sut i Diwnio

  Sut i diwnio Kalimba

  Offeryn cerdd cors Affricanaidd hynafol yw Kalimba sydd wedi dod yn boblogaidd iawn ac sydd wedi cadw ei boblogrwydd heddiw. Mae'r offeryn hwn yn hawdd iawn i'w ddysgu i'w chwarae i unrhyw un sy'n gwybod nodiant cerddorol. Ond weithiau mae angen tiwnio'r kalimba, fel unrhyw offeryn cerdd arall. Mae sain y kalimba yn cynnwys sain platiau cyrs atseiniol, sy'n cael ei chwyddo gan gorff gwag yr offeryn. Mae tôn pob tafod yn dibynnu ar ei hyd. Os edrychwch yn ofalus ar ddyfais y kalimba, gallwch weld bod y tafodau wedi'u gosod ar wahanol hyd o'i gymharu â'i gilydd, mae'r cau'n cael ei wneud gan ddefnyddio trothwy metel sy'n…

 • Sut i Diwnio

  Sut i diwnio telyn

  Sut i diwnio telyn Ar delynau Celtaidd, defnyddir liferi yn lle pedalau. Mae gan y lifer ddau safle - i fyny ac i lawr. Mae'r gwahaniaeth rhwng y safleoedd uchaf a gwaelod yn hanner tôn. Lever “to” wedi'i farcio mewn coch Mae lifer wedi'i farcio â “Fa” mewn tiwnio telyn Levers glas. Mae yna lawer o eiriau anodd i'w dweud am diwnio'r delyn Geltaidd, ond gadewch i ni ei gwneud hi mor hawdd â phosibl i'r rhai a allai fod yn gweld y delyn am y tro cyntaf. I’r cwestiwn “pam mae’r delyn yn cael ei thiwnio fel hyn?” Atebaf, gyda thiwnio’r delyn o’r fath, y nifer mwyaf o ddarnau fydd ar gael i…

 • Sut i Diwnio

  Sut i diwnio Dulcimer

  Os nad ydych wedi gorfod tiwnio dulcimer o'r blaen, efallai eich bod yn meddwl mai dim ond gweithwyr proffesiynol all wneud hynny. Mewn gwirionedd, mae gosodiad dulcimer ar gael i unrhyw un. Fel arfer mae'r dulcimer yn cael ei diwnio i'r modd Ïonaidd, ond mae opsiynau tiwnio eraill. Cyn i chi ddechrau tiwnio: Dewch i adnabod y dulcimer Darganfyddwch nifer y tannau. Fel arfer 3 i 12, mae gan y rhan fwyaf o dulcimers dri llinyn, neu bedwar, neu bump. Mae'r broses ar gyfer eu sefydlu yn debyg, gydag ychydig o fân wahaniaethau. Ar dulcimer tri llinyn, mae un tant yn alaw, un arall yn ganolig, a thraean yn bâs. Ar dulcimer pedwar tant, mae'r llinyn melodig yn cael ei ddyblu. Ar y dulcimer pum tant,…

 • Sut i Diwnio

  Sut i diwnio Corn

  Mae'r corn (corn Ffrengig) yn offeryn cain a chymhleth iawn. Nid yw’r term “corn Ffrengig” yn gwbl gywir mewn gwirionedd, oherwydd yn ei ffurf fodern daeth y corn Ffrengig atom o’r Almaen. Mae cerddorion o bob rhan o’r byd yn parhau i gyfeirio at yr offeryn fel corn, er y byddai’r enw “corn” yn fwy cywir. Daw'r offeryn hwn mewn amrywiaeth o arddulliau a modelau, gan agor ystod eang o arddulliau i gerddorion. Yn gyffredinol, mae'n well gan ddechreuwyr y corn sengl, sy'n llai swmpus ac yn haws i'w chwarae. Mae chwaraewyr mwy profiadol yn fwy tebygol o ddewis y corn dwbl. Dull 1 Dewch o hyd i injan. Fel arfer dim ond un prif lithrydd sydd gan gorn sengl, mae'n…

 • Sut i Diwnio

  Sut i diwnio'r Bouzouki

  Offeryn llinynnol yw'r bouzouki a ddefnyddir mewn cerddoriaeth werin Roegaidd. Gall fod ganddo 3 neu 4 set o linynnau dwbl (“corau”). Waeth beth fo'r amrywiaeth, gellir tiwnio'r offeryn â chlust neu ddefnyddio tiwniwr digidol. Dull 1 – Camau Sicrhewch fod gennych y fersiwn Groeg o'r bouzouki. Cyn tiwnio'r offeryn, gwnewch yn siŵr ei fod yn fersiwn Groegaidd ac nid Gwyddelig o'r bouzouki. Mae'r offerynnau hyn fel arfer yn cael eu tiwnio mewn gwahanol foddau a phatrymau, felly mae'n bwysig gwneud yn siŵr bod y ffret cywir yn cael ei ddewis ar gyfer y bouzouki. Y ffordd hawsaf i benderfynu ar y math o offeryn yw yn ôl ei siâp. Mae cefn y…

 • Sut i Diwnio

  Sut i diwnio drymiau

  Mae'r gallu i diwnio drymiau yn gwbl angenrheidiol os ydych chi am gael y sain gorau o'ch cit drymiau. Hyd yn oed os mai dim ond drymiwr sy'n ddechreuwr ydych chi, bydd pecyn drymiau sydd wedi'i diwnio'n dda yn eich helpu i sefyll ben ac ysgwyddau uwchben y gweddill. Mae hwn yn ganllaw tiwnio magl, fodd bynnag, gellir ei addasu ar gyfer mathau eraill o ddrymiau. Camau Datgysylltwch y tannau drwm gyda lifer arbennig wedi'i leoli ar yr ochr. Cymerwch allwedd drwm (ar gael mewn unrhyw siop gerddoriaeth) a llacio'r bolltau sydd wedi'u lleoli ar ochrau'r drwm. Peidiwch â dadsgriwio pob bollt yn gyfan gwbl yn unigol. Dylai'r bolltau gael eu dadsgriwio'n raddol bob hanner tro mewn cylch. Parhewch i ddadsgriwio'r…

 • Sut i Diwnio

  Sut i diwnio sacsoffon

  P'un a ydych chi'n chwarae'r sacsoffon mewn ensemble bach, mewn band llawn, neu hyd yn oed yn unigol, mae tiwnio'n hanfodol. Mae tiwnio da yn cynhyrchu sain lanach, harddach, felly mae'n bwysig i bob sacsoffonydd wybod sut mae eu hofferyn yn cael ei diwnio. Gall y weithdrefn tiwnio offerynnau fod yn eithaf anodd ar y dechrau, ond gydag ymarfer bydd yn gwella ac yn gwella. Camau Gosodwch eich tiwniwr i 440 Hertz (Hz) neu “A = 440”. Dyma sut mae'r rhan fwyaf o fandiau'n cael eu tiwnio, er bod rhai yn defnyddio 442Hz i fywiogi'r sain. Penderfynwch pa nodyn neu gyfres o nodiadau yr ydych am eu tiwnio. Mae llawer o sacsoffonwyr yn tiwnio i Eb, sef C ar gyfer sacsoffonau Eb (alto, bariton) ac F ar gyfer…

 • Sut i Diwnio

  Tiwnio pianos digidol

  Mae pianos digidol, fel offerynnau clasurol, hefyd yn addasadwy. Ond mae'r egwyddor o reoleiddio eu swyddogaethau yn wahanol. Gawn ni weld beth yw'r gosodiad. Sefydlu pianos digidol Offer safonol gan y gwneuthurwr Tiwnio piano digidol yw paratoi'r offeryn i'w ddefnyddio. Mae'n wahanol i'r gweithredoedd a wneir ar biano acwstig neu glasurol, pan fydd y meistr yn cyflawni sain gywir yr holl dannau. Nid oes gan offeryn electronig linynnau “byw”: mae'r holl synau yma yn cael eu tiwnio ar gam cynhyrchu'r ffatri, ac nid ydynt yn newid eu nodweddion yn ystod y llawdriniaeth. Mae addasu gosodiadau Piano Digidol yn cynnwys: Addasu nodweddion acwstig. Mae'r offeryn yn swnio'n wahanol mewn gwahanol ystafelloedd. Os oes…

 • Sut i Diwnio

  Pont ar y gitâr

  Nid yw gitaryddion cychwynnol bob amser yn gwybod beth yw enw rhannau'r offeryn a beth yw eu pwrpas. Er enghraifft, beth yw pont ar gitâr, pa dasgau y mae'n eu datrys. Ar yr un pryd, mae gwybodaeth am nodweddion pob rhan a chynulliad yn helpu i wella tiwnio, sicrhau'r cyfleustra mwyaf posibl wrth chwarae, ac yn cyfrannu at ddatblygiad yr offeryn. Beth yw pont gitâr Pont yw'r enw a roddir ar y bont neu'r cyfrwy ar gyfer gitâr drydan. Mae'n cyflawni sawl swyddogaeth ar yr un pryd: mae'n gwasanaethu fel elfen gefnogol ar gyfer atodi llinynnau (nid ar gyfer pob model); yn darparu addasiad o uchder codiad y llinynnau uwchben y byseddfwrdd; yn dosbarthu'r llinynnau yn lled; yn rheoleiddio…

 • Sut i Diwnio

  Tiwnio'r trws ar y gitâr

  Dylai gitarydd dibrofiad nid yn unig wybod y nodau a gallu chwarae cordiau , ond hefyd feddu ar ddealltwriaeth dda o ran gorfforol ei offeryn. Mae gwybodaeth fanwl am ddeunydd ac adeiladu yn helpu i ddeall yn well egwyddorion cynhyrchu sain, a thrwy hynny wella eich sgiliau chwarae. Roedd y rhan fwyaf o gitaryddion penigamp yn hyddysg mewn cynhyrchu offerynnau, a oedd yn caniatáu iddynt archebu gitarau unigryw gyda set benodol o offerynnau. Am y trws gitâr Mae gan gitâr acwstig ac electronig angor yn eu strwythur - dyfais cau a rheoleiddio arbennig. Mae'n fridfa fetel hir neu stribed edafedd, a dau ben. Gan ei fod y tu mewn i'r fretboard a, nid yw'n weladwy yn ystod allanol ...