Sut i gyflwyno'ch hun mewn cystadleuaeth - awgrymiadau syml
4

Sut i gyflwyno'ch hun mewn cystadleuaeth - awgrymiadau syml

Cynnwys

Mae pob canwr yn breuddwydio am ennill cystadleuaeth ganu neu ymuno â grŵp poblogaidd, yn enwedig os yw'n ifanc a thalentog. Fodd bynnag, nid yw hyd yn oed athro lleisiol yn gwybod yn union sut i gyflwyno ei hun mewn cystadleuaeth, felly ni all ei gyngor bob amser helpu perfformiwr i gymryd lle teilwng neu berfformio'n dda i gael ei sylwi.

Sut i gyflwyno'ch hun mewn cystadleuaeth - awgrymiadau syml

Yn aml nid yw rhai perfformwyr, sydd am gymryd rhan yn y gystadleuaeth ar eu pen eu hunain, yn dangos eu data oherwydd nad ydynt yn gwybod y meini prawf ar gyfer gwerthuso'r perfformiwr nac yn dewis yr hyn y maent yn ei hoffi eu hunain, ac nid repertoire sy'n dangos rhinweddau eu hyfforddiant lleisiol. , ac felly yn aml yn gwneud camgymeriadau.

Dyma'r rhai mwyaf cyffredin ohonynt:

 1. Weithiau mae'r canwr yn dechrau llawenhau yn y ffaith ei fod yn gallu canu nodyn uchel iawn neu, i'r gwrthwyneb, nodyn isel, ac yn dewis darn anodd ar gyfer y gystadleuaeth, y mae ef ei hun yn dal yn ansicr ohono. O ganlyniad, mae ffactorau fel arosiadau hir a phryder yn arwain at y ffaith na all ar y foment fwyaf tyngedfennol ddangos canlyniad teilwng a'i fod yn cael gradd waeth nag y gallai (sut i oresgyn pryder cyn perfformiad).
 2. Maent yn aml yn datgelu, yn fwy na'r llais, baratoad gwael y perfformiwr. Felly, gall perfformiad gwael leihau'r sgôr ar gyfer celfyddyd, a gall y rheithgor hefyd ei weld fel paratoad gwael o'r perfformiad.
 3. Mae yna ganeuon sy'n ddiddorol yn y fersiwn fideo yn unig neu gyda chyfeiliant dawns. Wrth berfformio'n unigol, maent yn swnio'n anniddorol a diflas, yn enwedig os ydynt yn cael llawer o ailadrodd. Mae dewis rhif o'r fath yn lleihau eich sgôr a'ch siawns o gyrraedd y rowndiau terfynol.
 4. Os dewiswch wisg sipsi ar gyfer perfformiad aria Carmen, fe'i derbynnir, ond bydd yr un wisg yn edrych yn chwerthinllyd ar gyfer delwedd Juliet neu Giselle. Dylai'r wisg gyflwyno'r gwyliwr i awyrgylch gwahanol a ffitio'n organig i ddelwedd y gwaith lleisiol.
 5. Mae gan bob cân ei stori a'i drama ei hun. Rhaid i'r perfformiwr nid yn unig feddwl drwodd, ond hefyd deimlo a chyfleu'r cynnwys, ei ddrama neu'r prif naws. Yn bendant mae ganddo lain, uchafbwynt a diweddglo, yn ogystal â chynllwyn. Dim ond nifer o'r fath all ennyn nid yn unig ymateb emosiynol, ond hefyd gael ei gofio gan y gynulleidfa. Er enghraifft, mae pob canwr yn gwybod y gwaith “Adagio” gan Albinoni. Dyma waith dramatig sy’n gallu dangos gwahanol agweddau ar y llais, gan gynnwys y gallu i ganu’n hyfryd mewn gwahanol gyweiriau. Ond mewn cystadlaethau, anaml y mae unrhyw un yn cymryd lle cyntaf ag ef, gan na all pawb gyfleu ei ddrama, ei emosiwn a'i angerdd, felly nid yw'n gwneud argraff ar bron pob perfformiwr. Ond mewn un gystadleuaeth boblogaidd fe'i cofiwyd gan Paulina Dmitrenko. Llwyddodd y gantores hon nid yn unig i ddangos ochr leisiol y gwaith hwn, ond i gyfleu cyflwr emosiynol menyw bron yn wallgof ag angerdd i'r fath raddau nes bod ei llais hyd yn oed ychydig yn gryg ar ddiwedd y perfformiad. Ond roedd yr argraff yn anhygoel. Dyma sut y dylai unrhyw berfformiwr gyflwyno ei hun mewn cystadleuaeth.

  Felly, dylai'r darn lleisiol a ddewiswch adlewyrchu nid yn unig holl agweddau eich llais, ond hefyd gyfleu'r cyflwr emosiynol rydych chi'n ei deimlo, ei dderbyn a'i ddeall.

Sut i gyflwyno'ch hun mewn cystadleuaeth - awgrymiadau syml

Mae cystadlaethau yn wahanol, ond mae'r meini prawf gwerthuso yr un peth. Y peth cyntaf y mae'r rheithgor yn talu sylw iddo yw:

 1. Mae eisoes ynddo'i hun yn sefydlu'r canfyddiad o nifer penodol. Er enghraifft, disgwylir darn telynegol ac ysgafn o blonde mewn ffrog binc, tra bod disgwyl darn mwy dramatig gan ferch â gwallt du mewn ffrog goch hir. Dillad, ystum cychwynnol y perfformiwr, ei gyfansoddiad a'i steil gwallt - mae hyn i gyd yn gosod y ddelwedd a'r canfyddiad. Weithiau bydd cerddoriaeth yn cael ei chwarae cyn y perfformiad. Yn yr achos hwn, gall ymadawiad y perfformiwr naill ai gyflwyno'r gwyliwr i'w awyrgylch neu ddifetha'r argraff gyfan. Ond, os yw'r rhif yn gomig, gallwch chi chwarae ar y cyferbyniad hwn. Y prif beth yw bod y steil gwallt, y gwisgoedd a'r math o berfformiwr yn cyfateb i gynnwys y rhif lleisiol.
 2. Mae'n dangos nid yn unig eich hunanhyder, ond hefyd graddau parodrwydd y weithred. Mae hyn yn arbennig o amlwg mewn niferoedd cyflym. Felly, mae angen meddwl am bob symudiad ac ystum a'u cydlynu â'r gerddoriaeth, sain y rhif, yn ogystal â'i gynnwys, ond peidiwch â gorwneud hi fel bod gennych ddigon o anadl i ganu. Cofiwch mai dim ond gyda thrac sain y mae symudiadau dwys gyda neidio yn bosibl, ond nid gyda pherfformiad byw. Nid yw'r lleiswyr yn symud llawer, ond mae eu holl symudiadau yn mynegi emosiynau ac yn ffitio'n organig i gynnwys y gân.
 3. Perfformiad ffug yw'r arwydd cyntaf o amhroffesiynoldeb. Yn y rowndiau cyntaf, mae perfformwyr na allant ganu'n glir, yn enwedig i mewn i feicroffon, yn cael eu dileu.
 4. Mae llawer o gantorion yn dechrau sgrechian ar nodau uchel neu'n dechrau canu allan o diwn ar nodau isel. Gall hyn hefyd ostwng eich sgôr a'ch gallu i gyrraedd y rowndiau terfynol. Mae hyn yn digwydd yn aml os nad yw'r darn yn gweddu i'ch llais a'i ystod, yn enwedig ar gyfer cantorion sy'n dechrau.
 5. Os na fyddwch chi'n ynganu'ch geiriau'n glir, bydd hi'n anodd i chi gyrraedd y rowndiau terfynol. Ond os gallwch chi chwarae ar oslef, yna efallai y byddwch chi'n gallu goresgyn y rheithgor gyda'ch perfformiad, er nad yw buddugoliaeth yn debygol o fynd i chi.
 6. Mae perfformwyr ynni isel i'w gweld ar unwaith. Mae eu llais yn swnio’n ddiflas a difywyd, a’u goslef yn mynd yn undonog, heb gyfleu cynnwys y gân. Felly, cyn y perfformiad mae angen i chi orffwys a dod yn siâp fel bod eich perfformiad yn parhau'n emosiynol, er gwaethaf blinder. Mae tyndra ac anystwythder hefyd i'w gweld yn y llais. Mae'n dod yn undonog a metelaidd, fel robot, ac weithiau'n diflannu mewn rhai ardaloedd. Mae tyndra hefyd yn lleihau’r sgôr ar gyfer celfyddyd oherwydd nad oedd y perfformiwr yn gallu dod i arfer â’r cymeriad, teimlad a chyfleu cynnwys y gân (sut i oresgyn tyndra yn y llais).
 7. Dylai eich gwaith ddangos i'r eithaf allu eich llais, y gallu i ganu mewn gwahanol rannau o'r ystod yn dawel ac yn uchel. Mae'r rhain yn feini prawf gorfodol ar gyfer asesu llais a pherfformiad mewn unrhyw gystadleuaeth.
 8. Rhaid i'r ddelwedd a ddewiswch fod yn gyfannol ac wedi'i hystyried i'r manylyn lleiaf, a rhaid i'r repertoire ei hun gyfateb i amcanion y gystadleuaeth. Os oes ganddo gyfeiriadedd gwladgarol, yna dylai'r gân fod am natur, harddwch ei wlad enedigol ac edmygedd ohoni. Os yw hon yn gystadleuaeth o gynnwys niwtral (er enghraifft, cystadleuaeth i berfformwyr ifanc), yna dylai'r gwaith lleisiol ddangos eich llais, eich celfyddyd a'ch emosiynolrwydd. Ac os yw hon yn gystadleuaeth fel “I Want Viagra,” yna dylai ddangos eich aeddfedrwydd, unigoliaeth ac effeithiolrwydd, ac nid rhywioldeb chwerthinllyd o fwriadol, fel y gwnaeth llawer o gyfranogwyr castio dibrofiad.

Sut i gyflwyno'ch hun mewn cystadleuaeth - awgrymiadau syml

Bydd y rheolau hyn yn eich helpu i ddangos eich hun yn ddigonol, a hefyd i beidio â gorflino yn ystod yr aros hir. Dyma beth sydd angen i chi ei wybod cyn cymryd rhan yn y gystadleuaeth:

 1. Weithiau yn ystod clyweliad gofynnir i chi ddangos rhywbeth anarferol. Ni ddylid gwneud hyn, gan fod y rheithgor yn ceisio adnabod perfformwyr sydd â hunan-barch annigonol ac yn chwynnu personoliaethau rhy ecsentrig. Yn y castio rhagarweiniol, does ond angen i chi ganu dyfyniad o'r gwaith yn unig a chyflwyno'r rhaglen. Weithiau y diwrnod cyn y gystadleuaeth maen nhw'n gofyn am ddangos y rhif cyfan. Gwneir hyn er mwyn tynnu niferoedd sydd wedi'u paratoi'n wael o'r rhaglen gystadleuaeth a chyngherddau, felly yn y cast mae'n werth dangos sgil, ond heb orweithio.
 2. Felly ceisiwch beidio â bod yn hwyr.
 3. dechrau paratoi ar ei gyfer 2 neu 3 rhif cyn mynd ar y llwyfan, nid yn gynharach. Fel arall, byddwch yn llosgi allan ac ni fyddwch yn gallu canu'r gân yn hyfryd.
 4. Mae'n well yfed rhywfaint o sudd neu laeth, ond braster isel.
 5. Bydd hyn yn eich helpu i ddechrau canu gydag egni ffres. Ni ddylech ymarfer llawer cyn y gystadleuaeth ei hun - byddwch yn llosgi allan ac yn perfformio'r gân heb fod mor emosiynol ag y gallech.
 6. Fe'ch cynghorir i aros yn dawel am awr. Dyma'r prif beth sydd angen i chi ei wybod cyn perfformio yn y gystadleuaeth. Pob hwyl, annwyl leiswyr!
Паулина Дмитренко "Адажио". Выпуск 6 - Фактор А 2013

Gadael ymateb